Thêm Thẻ “Hết Hàng” Trên Ảnh Sản Phẩm trong WooCommerce

Nhiều người dùng WooCommerce cần tính năng Thêm Thẻ Hết Hàng trong WooCommerce trong trang web của họ. Vài theme có tính năng này theo mặc định. Hôm nay tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào để thêm “Hết Hàng” trên sản phẩm khi sản phẩm đó không có sẵn trong kho.

Untitled

Làm thế nào để Thêm Thẻ Hết Hàng trong WooCommerce:

Bạn có thể thêm thẻ này bằng cách sử dụng action “woocommerce_before_shop_loop_item_title”. Tôi đã cung cấp đoạn mã dưới đây. Chỉ cần sao chép các dòng và dán chúng vào tập tin wp-content/themes/Child-Theme/funtion.php của bạn.

if ( !$product->is_in_stock()) ) { echo 'Hết Hàng'; add_action( 'woocommerce_before_shop_loop_item_title', function() { global $product; }

Sau khi lưu các mã đó, bạn sẽ thấy thẻ “Hết Hàng” trên hình thu nhỏ sản phẩm trong trang cửa hàng của bạn.

Hãy thử và phản hồi lại ý kiến của bạn cho tôi nhé. Nếu bạn quan tâm có thể tìm hiểu thêm tại đây.